Wednesday, 24 November 2010

他/她

只做好自己本份, 各自為政, 不向前走多一步/解決問題, 只因怕做多錯多/做好件事對自己冇value。

直到現在, 我仍然不太習慣這個做法呢!

No comments: